• Email : info@sittipol.com

  • Phone : 02-639-1919

  • Login :

Text/HTML

Text/HTML

 


โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

( Sittipol Wecare )

Text/HTML

หลักการ และเหตุผล
เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย และ สังคมไทย กลุ่มสิทธิผล จึงได้ก่อตั้ง “ โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ” ขึ้นเพื่อตอบแทนกำไร สู่สังคมโดยตรง
ขอบเขต และความหมาย
- โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และให้ความสำคัญกับสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
สโลแกน
- มุ่งคืนกำไร สู่สังคมโดยตรง ( Direct Social Return ) DSR

 

ก่อตั้ง

: ปี 2551

ประธานโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

: คุณทนง ลี้อิสสระนุกูล

ผู้อำนวยการโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

: คุณวิชัย กิ่งชา

เลขานุการโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

: คุณวนีกรณ์ เบญจเลาหรัตน์

เบอร์ติดต่อ

: 02-266-5340 / 02-639-1919 ต่อ 104

e-mail

: vaneekorn@sittipol.com

ช่องทางรับข่าวสาร

: www.facebook.com/sittipolwecare

 

รายละเอียดโครงการต่างๆ ของกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

1. โครงการ Local Hero กลับคืนถิ่นเพื่อน้อง

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ให้ความสำคัญด้านการศึกษา จึงจัดตั้งโครงการ Local Hero กลับคืนถิ่นเพื่อน้องขึ้นมาในปี 2552 เพื่อให้พนักงานบริษัทได้กลับไปทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ตนเองเคยศึกษามา และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน ทั้งนี้ในปี 2557 ทางกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ กำลังจะขยายช่องทางไปยังกลุ่มลูกค้าบริษัทให้มีโอกาสนำเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ลูกค้าต้องการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ได้มีโอกาสในโครงการดังกล่าวด้วย

 

2. โครงการ อะไหล่มนุษย์

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดตั้งโครงการอะไหล่มนุษย์ เมื่อปี 2552 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริจาคอวัยวะที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมประกวดภาพยนตร์เชิญชวนให้บริจาคอวัยวะ ภายใต้ชื่อ TVC For Life, การทำภาพยนตร์โฆษณาเชิญชวน และประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ เฝ้ารอ ”, การออกบูธประชาสัมพันธ์ตามงานต่างๆ, กิจกรรมสัญจรไปตามหน่วยงานราชการ หรือเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ  รวมถึงกิจกรรมแบ่งปันความดีที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและผู้มาติดต่อ ในอาคารสำนักงานต่างๆในเขต กทม. และปริมณฑล  ทั้งนี้เพื่อเพื่อเชิญชวนและรับสมัครผู้ประสงค์แจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

 

3. โครงการ เกิดเดือนเดียวกัน ร่วมกันทำดี

โครงการดีๆ ที่กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ตั้งใจก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อให้พนักงานในบริษัทที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเดียวกัน ได้ร่วมกันทำความดีตอบแทนสังคมในวันคล้ายวันเกิด ผ่านสถานสงเคราะห์ต่างๆ

 

4. โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาว

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ให้ความสำคัญด้านการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยหนาว ผ่านโครงการ มอบผ้าห่มคลายหนาว  โดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวทางกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ ได้เดินทางไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยตนเอง รวมถึงผ่านพันธมิตรต่างๆ  และเหล่ากาชาดทั่วประเทศ

 

5. โครงการอนุรักษ์น้ำ และพิทักษ์สัตว์ป่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ จัดตั้งโครงการ  “ อนุรักษ์น้ำ และพิทักษ์สัตว์ป่า ” ขึ้นในปี 2555 เพื่อตอบแทนสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นหนึ่งพลัง ในการเข้าไปช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ นำทีมพนักงาน เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม อาทิเช่น กิจกรรมทำฝาย  สร้างโป่งเทียม, ปลูกป่าชายเลน และ ปลูกปะการังเทียม เป็นต้น

 

6. โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ มอบจักรยานเพื่อครูไทย

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโครงการ “ กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ มอบจักยานเพื่อครูไทย ” ขึ้น เพื่อมอบรถจักรยานสำหรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับครูในโรงเรียมตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อ 8 ตุลาคม 2551 พร้อมมอบจักรยานเพื่อครูไทยทั่วประเทศจำนวน 399 คัน และได้ส่งมอบให้โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกจำนวน 75 คัน

 

7. โครงการ เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 8-10

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมสนับสนุนโครงการ เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย มูลนิธิเพื่อทะเล รุ่นที่ 8 ในปี 2553 จนถึง รุ่นที่ 10 ปี 2555  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักทะเล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของทะเลไทย

 

8. โครงการ ล้อเลื่อนเพื่อนคนพิการ

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ เริ่มให้การสนับสนุนโครงการ ล้อเลื่อนเพื่อนคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย ด้านการะประชาสัมพันธ์ ในปี 2555 ทั้งนี้เพื่อมุ่งหมายให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ยากไร้ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อรถเข็น / รถสามล้อโยก ซึ่งเปรียบเสมือน ขา ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถเข็น / รถสามล้อโยกคนพิการ

 

9. กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อาทิเช่น

 - การมอบกรวยจราจรเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจ ทหาร

 - การมอบอุปกรณ์ดับเพลิง แก่สถานีดับเพลิงต่างๆ

 - การมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินงานของมูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ของรัฐ

 - การออกครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน

 เป็นต้น

EasyDNNGallery